Sun. Dec 10th, 2023

Slovensko má dlhú a fascinujúcu históriu. Prejdime si v krátkosti jeho históriu, možno ste niečo nevedeli.

Prvé štátne útvary do konca Veľkej Moravy

Prvým politickým útvarom na našom území bolo Vanniovo kráľovstvo na začiatku 1. storočia. Slovania obývali tatranskú oblasť od 5. storočia, ale v roku 568 sa táto oblasť dostala pod nadvládu Avarov.

Avarov porazil Karol Veľký v roku 791 a vzniklo Nitrianske a Moravské kniežatstvo. V roku 833 sa spojili do jedného celku s názvom Veľkomoravská ríša. Veľkomoravská ríša zanikla po roku 907 a územie postupne osídlili Maďari.

Časť Maďarska

V období od 12. storočia do roku 1918, t. j. do vzniku Československa, sa dnešné územie nazývalo Horné Uhorsko. Po osmanskej expanzii sa Slovensko stalo jadrom habsburského štátu a Bratislava hlavným mestom Uhorska. Trnava sa stala sídlom arcibiskupa, a tým aj centrom uhorskej rímskokatolíckej cirkvi.

Na Slovensku sa dlho používala bibličtina, resp. česká verzia Biblie. Spisovná slovenčina bola prvýkrát kodifikovaná až v roku 1787.

Počas revolúcie v rokoch 1848-49 sa Slováci chceli vymaniť spod nadvlády Uhorska a stať sa nezávislou súčasťou rakúskej monarchie. Ich pokus bol však neúspešný a nasledovala maďarizácia.

Československo po rozpade Rakúsko-Uhorska

29. septembra 1938 sa v Mníchove stretli zástupcovia Nemecka, Francúzska, Talianska a Veľkej Británie (Hitler, Mussolini, Chamberlain a Daladier) a rozhodli o odstúpení pohraničných území Čiech a Moravy Nemecku, Těšínska a oblastí na severe Slovenska Poľsku a juhu Slovenska a Podkarpatskej Rusi Maďarsku. Československo sa tomu muselo podriadiť.

V tomto období sa prejavovala silná túžba po autonómii. Vyhlásená bola 6. októbra 1938 v Žiline. Československá vláda tieto požiadavky schválila. 

Budúcnosť Slovenska sa rozhodovala medzi dvoma možnosťami: rozdeliť Slovensko medzi Poľsko a Maďarsko alebo vytvoriť samostatný slovenský štát, ale plne sa podriadiť Nemecku. 14. marca 1939 bol vyhlásený samostatný slovenský štát pod nadvládou fašistického Nemecka.

Povojnové Slovensko

V roku 1946 sa konali prvé povojnové parlamentné voľby, v ktorých komunistická strana pod vedením Klementa Gottwalda získala 38 % hlasov. Tým sa Československo dostalo pod vplyv ZSSR. Mnohí ľudia sa postavili proti komunistickej diktatúre a často za to zaplatili životom alebo boli uväznení. V januári 1969 vznikli dva národné štáty: Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika.

Moderná história

Komunistický režim sa skončil až po Něžnej revolúcii v roku 1989. Koncom roka 1989 bol Václav Havel zvolený za prezidenta Československa. 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika a samostatná Česká republika. Prvé demokratické voľby na Slovensku vyhrala strana Verejnosť proti násiliu. Prvým predsedom vlády sa stal Vladimír Mečiar.

V roku 2004 sa Slovensko stalo členom NATO a Európskej únie.

Leave a Reply

Your email address will not be published.